Các đầu ra (kết quả) của Dự án

Why Vietnam?
Why Vietnam?
20/03/2017 16:21
Why Vietnam?
Châu Á - Châu lục phát trển công nghệ và thị trường chiếu sáng LED năng động nhất
Châu Á - Châu lục phát trển công nghệ và thị trường chiếu sáng LED năng động nhất
20/03/2017 15:58
Châu Á - Châu lục Phát triển công nghệ và thị trường chiếu sáng LED năng động nhất
Báo cáo tại Hội nghị chiếu sáng toàn quốc, Hà Nội, 14-15/4/2016
Báo cáo tại Hội nghị chiếu sáng toàn quốc, Hà Nội, 14-15/4/2016
20/03/2017 15:33
Công nghệ chiếu sáng LED - Thách thức và thời cơ cho sự phát triển ngành chiếu sáng Việt Nam
Công nghệ chiếu sáng LED - Thách thức và thời cơ cho sự phát triển ngành chiếu sáng Việt Nam
Công nghệ chiếu sáng LED - Thách thức và thời cơ cho sự phát triển ngành chiếu sáng Việt Nam
20/03/2017 15:25
Công nghệ chiếu sáng LED - Thách thức và thời cơ cho sự phát triển ngành chiếu sáng Việt Nam
Báo cáo Dự án ''Phát triển và thúc đẩy công nghệ chiếu sáng LED tại Việt Nam''
Báo cáo Dự án ''Phát triển và thúc đẩy công nghệ chiếu sáng LED tại Việt Nam''
20/03/2017 14:34
Báo cáo Dự án "Phát triển và thúc đẩy công nghệ chiếu sáng LED tại Việt Nam" (Dự án LED).
Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017
Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017
20/03/2017 14:26
Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017
Giải thưởng Nobel Vật lý năm 2014 và xu hướng phát triển công nghệ và thị trường chiếu sáng LED trắng
Giải thưởng Nobel Vật lý năm 2014 và xu hướng phát triển công nghệ và thị trường chiếu sáng LED trắng
20/03/2017 10:36
Giải thưởng Nobel Vật lý năm 2014 và xu hướng phát triển công nghệ và thị trường chiếu sáng LED trắng.Trình bày: GS. Phan Hồng Khôi, HTD - VAST,VPS